Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor har till uppgift att genom sin kompetens och sina erfarenheter ge synpunkter på stadens tillgänglighetsarbete. Stadens och handikapporganisationernas gemensamma arbete skapar goda förutsättningar för att förbättra tillgängligheten i Stockholm.

  Kontakter   
 

Ordförande
Lars Nerén, Ångestföreningen i Stockholm ÅSS

Vice Ordförande
Louise Lindström, DHR Stockholmsavdelningen

Ledamöter
Jonas Brännvall, Stockholms Dövas Förening, SDF

Gunilla Göran, Reumatikerföreningen Stockholm

Jesper Kihlberg, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Stockholms läns distrikt

Erik Edlund, FUB Stockholm – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Gunnar Häger, SRF – Synskadades Riksförbund, Stockholms stad