Vanliga frågor

Vanliga frågor

För att ta del av näringslivets erfarenheter och synpunkter samt erhålla rådgivning och skapa relevanta beslutsunderlag samlar Invest Stockholm regelbundet till möten med nyckelpersoner från utvalda företag.

Invest Stockholm erbjuder potentiella investerare information och rådgivning i etableringsfrågor, förmedlar kontakter och finns vid deras sida från idé till etableringsbeslut.

Invest Stockholm erbjuder företag som vill växa och etablera sig i Stockholm kostnadsfri, opartisk och kvalificerad information, rådgivning och assistans.

Invest Stockholm verkar, tillsammans med näringslivet och andra offentliga aktörer, för att utveckla Stockholm som företagsplats.

I broschyren "Fakta om företagandet i Stockholm" och "Fakta om besöksnäringen i Stockholm" (eng) hittar du de viktigaste uppgifterna om Stockholms näringsliv.

En gång i kvartalet görs även en konjunkturrapport – Stockholmskonjunkturen, där du kan följa länets och stadens utveckling i siffror. Du kan även prenumerera på detta utskick. Läs mer »

Invest Stockholm hjälper dig att hitta lokaler, mark, tillstånd, nätverk och andra viktiga etableringsförutsättningar. Du kan vända dig till Invest Stockholm med dina innovationer för råd och stöd att förverkliga dina affärsidéer.

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap med 53 kommuner som arbetar tillsammans för att utveckla Stockholmsregionen och samlar regionen under det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen.

Samarbetet i regionen sker genom partnerskapet Stockholm Business Alliance. Invest Stockholm har uppdraget att för regionens räkning och i samarbete med de 53 kommunerna genomföra de aktiviteter som beslutats i en gemensam årlig verksamhetsplan.

Samarbetet sker inom området för investeringsfrämjande, marknadsföring och utveckling av näringslivsservice och insatserna riktas i första hand mot följande utvalda branscher:

 • IT och telekom
 • läkemedel-, bio- och medicinteknik
 • automation och robotik
 • miljöteknik
 • finansiella tjänster
 • besöksnäring
 • logistik
 • metaller och gruvdrift

Visit Stockholm är Stockholms stads internationella marknadsföringsbolag och ingår i koncernen Stockholm Business Region. Koncernen har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Visit Stockholm och Invest Stockholm Business Region utveckla och marknadsföra Stockholm som besöks- och etableringsort. Stockholm Business Region ägs av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

Visit Stockholms uppdrag är utveckla och marknadsföra Stockholm som besöksort. Det görs genom marknads- och PR-aktiviteter på utvalda marknader i Europa, USA och Asien samt genom att värva internationella evenemang, möten och kongresser. Koncernen främjar också förutsättningarna för nya besökare genom strategiska samarbeten inom bland annat flyg, kryssningar, hotell och infrastruktur.

Visit Stockholm vänder sig till den globala resenären som är öppen och värdesätter hållbarhet. Den typiske Stockholmsresenären söker annorlunda upplevelser på genuina resmål. Besökaren är mer resvan och ställer höga krav på tillgänglighet och service. Det är viktigt för besökaren att få vara med om upplevelser som berikar och som ger berättelser att ta med hem efter resan. Besökarna är vana att söka information och boka sin resa på internet.

Inom ramen för målgruppen ”Den globala resenären” riktas marknadsföringen inom affärsresesegmentet inom de branscher som passar Stockholms profil och på de marknader där målgruppen finns. 

Inom privatresesegmentet primärt mot yrkesaktiva par som reser utan barn, såkallade DINKs. Här ingår också bearbetningen av Gay and Lesbian- samt kryssningssegmentet. Marknadsföringen sker primärt på de marknader där Visit Sweden har verksamhet.

Visit Stockholm är ett regionalt marknadsföringsbolag som finns i Stockholm, medan Visit Sweden är ett nationellt marknadsföringsbolag med marknadskontor på 12 platser ute i världen.

Stockholm Convention Bureau är Visit Stockholms avdelning för möten och kongresser. Verksamheten drivs i projektform och samfinansieras av staden och besöksnäringen. Avdelningen verkar för att fler möten och kongresser förläggs till Stockholmsregionen. Läs mer »

Stockholm Event är Visit Stockholm avdelning för evenemang. Verksamheten drivs i projektform och samfinansieras av staden och besöksnäringen. Avdelningen verkar för att fler evenemang förläggs till Stockholmsregionen.
Läs mer »

Övernattningarna i Stockholm har ökat med mer än 50 procent under de senaste tio åren, och 2013 hade Stockholm nära 11 miljoner kommersiella gästnätter. Internationella besökare kommer främst från Tyskland, följt av Storbritannien, USA och Norge.

I pdf:en "Fakta om besöksnäringen" kan du hitta svar på de flesta frågorna om turismen i Stockholm.

Stockholm är en av de snabbast växande tillväxtregionerna i Europa och placeras på sjätte plats enligt European Cities Monitor. De senaste tio åren har antalet gästnätter ökat med 41 procent. De största utlandsmarknaderna är Tyskland, följt av Storbritannien, USA och Norge. Läs mer i "Fakta om besöksnäringen".

Framgången är en kombination av ökad tillgänglighet, attraktionskraft och marknadsföring. Med lågprisflygen förändrades resemönstret. Människor gör fler och kortare resor. Det har gynnat städer som Stockholm, som har unika attraktioner och miljö. I Stockholm finns såväl klassiker som Vasamuseet, Skansen, Skärgården och Gamla Stan som nya attraktioner och reseanledningar. Bland dem: Fotografiska, Stieg Larssons Millenniumtriologi, Abba The Museum, Artipelag, Friends och Tele2 Arena och mycket mer. Till Stockholm kommer man också för att uppleva kombinationen växande och trendig stad och den vackra naturen. Vi har inte bara vuxit. Vi har tagit marknadsandelar i det snabbast växande resesegmentet, citybreaks. 

Tillsammans med besöksnäringen både regionalt och nationellt verkar Visit Stockholm för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Visit Stockholm arbetar bland annat för fler direktflyg och utökat kommersiellt boende.

Kortsiktigt kan både hög- och lågkonjunktur påverka turismen. I lågkonjunktur tenderar folk att resa till närmarknaderna och göra färre långresor. Generellt sett gör man färre resor i tjänsten. Därför marknadsför vi Stockholm till både privat- och affärsresenärer.

Framtidens turism påverkas både av faktorer vi kan styra över och andra omvärldsfaktorer. Euromonitor International (IMF) räknar med att det globala resandet kommer att fortsätta att öka. Den globala resetrenden med fler och kortare resor fortsätter. Likaså den digitalt sociala utvecklingen. Besöksnäringen har, via Stockholmsstrategin 2020, satt ett mål att nå 15 miljoner gästnätter år 2020, dvs en ökning med 4 procent årligen.

Stockholm – The Capital of Scandinavia är en positionering som sammanfattar Stockholmsregionens styrkor. Det är en paketering av Stockholms image, och ett budskap, inte en avsändare eller en fysisk benämning.

Beslutet att ta fram en ny positionering fattades 2003 då politikerna i Stockholms Stad under ledning av finansborgarråd, Annika Billström,  ansåg att Stockholm behövde ett starkt varumärke för att mäta sig i den internationella konkurrensen. Julian Stubbs, en brittisk varumärkeskonsult som blivit förälskad i Stockholm, fick uppdraget att hitta en stark position för staden. Positioneringen Stockholm – The Capital of Scandinavia lanserades 2005 efter två års strategiarbete.

Politiker, tjänstemän, näringsliv och organisationer samt 53 kommuner i regionen har med utgångspunkt från Stockholm - The Capital of Scandinavia en gemensam uttalad ambition om hur regionen vill uppfattas internationellt. Det är Stockholm Business Regions (SBR) uppgift att tillsammans med sina två dotterbolag, invest Stockholm och Visit Stockholm koordinera, samordna och administrera varumärket.

Nästan alla städer marknadsför sina fördelar för att locka människor och investeringar. Sådan marknadsföring kallas positionering. Det sker genom att försöka skapa en plats i medvetandet hos målgruppen. Positionering innebär att de unika fördelar som en plats har medvetet förmedlas tillsammans med de värderingar och budskap man vill att platsen ska associeras med. Positionering fungerar som vanlig produktmarknadsföring, den ska vara unik. lätt att komma ihåg och den stäms inte av med konkurrenter innan den lanseras.

För att nå en önskad position krävs det att man är konsekvent och långsiktig. Det är viktigt att positionen fastnar i medvetandet och lämnar avtryck hos mottagaren. Som stad, plats och region har man mycket att vinna på att ha en stark positionering. Att Stockholm blir ett allt mer attraktivt besöksmål och har eftersökt klimat för internationella investerare genererar i sin tur jobb och gör att regionen kan utveckla sin service ytterligare för de som lever här.

SBR arbetar med samarbetspartners strategiskt och långsiktigt för att sätta Stockholmsregionen på kartan internationellt. Det kan handla om att samla, organisera och erbjuda information till investerare, besökare och journalister eller att tillhandahålla plattformar och mötesplatser för olika slags intressenter. Det sker via personliga kontakter, mässor och seminarier, kampanjer, webbplatser/sociala media, rörligt samt tryckt material, m m.

En svensk översättning av ordet Capital betyder inte bara huvudstad utan även huvudsaklig och betydande. Skandinavien är det för omvärlden mest kända geografiska begreppet för vår region och det framgår bl a av guideböcker, webbplatser och andra beskrivningar.

Till grund för budskapet ligger tre huvudargument. Dessa bygger i sin tur på källor, fakta och logiska argument:

 • Central - Stockholm är centralt placerat och är den största staden i Skandinavien
 • Business – Stockholm är Skandinaviens ekonomiska centrum
 • Culture – Stockholm är Skandinaviens tongivande kulturstad

 

De värderingar som regionen förknippas med är öppenhet och hållbarhet. Stockholmsregionen uppfattas vidare som en innovativ och trendig stad.

Stockholm är den mest centralt placerade och största staden i Skandinavien. Det bor 3,5 miljoner invånare i regionen. Här finns 25 universitet och högskolor. Stockholm blev 2010 utnämnd av EU till Europas första miljöhuvudstad. I regionen finns 7 hamnar och 5 internationella flygplatser. Kulturutbudet är stort och upplevelserikt räknat till antal restauranger, evenemang och konserter med flera unika attraktioner som t ex Vasamuseet och Fotografiska.

Stadens besöksnäring blomstrar och står för drygt 40% av hela Skandinaviens besöksnäring. Sist men inte minst är Stockholm känt för att här delas Nobelpriset, Polarpriset och Vattenpriset ut. Dessa är bara några exempel på varför positioneringen Stockholm – The Capital of Scandinavia är riktig. Läs mer »

Den riktas internationellt till investerare och etablerare, entreprenörer och företag som vill satsa på regionen. Inom besöksnäringen är målgruppen affärsresenärer, kongress-, evenemangs- och mötesplanerare samt turister. Dessa målgrupper ansvarar SBR och dess dotterbolag för. 

När det gäller Stockholmarna själva som målgrupp ligger detta ansvar under Stockholms stad.

Stockholm ska vara Europas ledande hållbara tillväxtregion 2020.